สำนักหอสมุดกลาง สจล. ยกเลิกการสืบค้น WEBOPAC (เก่า) http://161.246.37.11 และย้ายไปใช้ WEBOPAC (ใหม่) http://opac.lib.kmitl.ac.th

Library Services available include:
บริการสืบค้นด้านต่างๆดังนี้


   ( สืบค้นทรัพยากรสารนิเทศ )
          
          ( สืบค้นอย่างง่าย )
          
          ( สืบค้นขั้นสูง )

( ข้อเสนอแนะ )

( ตรวจสอบการยืมคืน/การยืมต่อด้วยตัวเอง )

( ทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ )

สำนักหอสมุดกลาง สจล. ยกเลิกการสืบค้น WEBOPAC (เก่า) http://161.246.37.11 และย้ายไปใช้ WEBOPAC (ใหม่) http://opac.lib.kmitl.ac.th